# Layout.dk | Grafiker Martin Vikkelsø
website templates
(D00000041) Dokument.docx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privatlivspolitik

 

1.                 Formål med politik

1.1.             Formålet med denne privatlivspolitik er at gøre dig opmærksom på, hvordan DE VILDESTE FUGLE (”vi”, ”os”, ”vores”) behandler personoplysninger. Det er vores mål, at du ved, hvilke oplysninger, vi indsamler og behandler og så vidt muligt hvor længe de opbevares.

1.2.             Foreningen DE VILDESTE FUGLE er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

2.                 Kontaktoplysninger

2.1.             Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine oplysninger eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder (se afsnit 6), er du velkommen til at kontakte os.

2.2.             Foreningen DE VILDESTE FUGLE

CVR-nr.: 40034269

Hollændervej 17, 4. th.

1855 Frederiksberg C

dvf@devildestefugle.dk

3.                 Beskrivelse af behandlinger

3.1.             Vi behandler dine oplysninger til et eller flere specifikke formål, f.eks. til at vurdere ansøgninger, rådgive pårørende eller håndtere donationer. I nedenstående skema kan du få et kort overblik over de forskellige typer af behandlinger, som vi foretager. Under skemaet har du mulighed for at læse nærmere om de specifikke behandlinger.

 

Behandling

Formål

Kategorier af oplysninger

Retsgrundlag

Opbevaringsperiode

Ansøgninger, rådgivning og opfølgning

Vurdere ansøgninger mhp. eventuel udbetaling af økonomisk støtte og opfølgning herpå. Rådgive pårørende.

Kontaktoplysninger.
Årsag til ansøgningen, herunder eventuelle fortrolige oplysninger om økonomiske og sociale forhold, fødselsdato og helbredsoplysninger (alkoholmisbrug).

Persondataforordningen,
art. 6(1)(b)

art. 9(2)(a)

 

Evt. databeskyttelsesloven § 7, stk. 4.Oplysningerne slettes løbende i takt med, at vi ikke længere har brug for dem, og senest 5 år efter sidste kontakt.

Donationer

Håndtere økonomiske bidrag.

Navn, betalingsmåde, telefonnummer (ved brug af MobilePay), det donerede beløb.

Persondataforordningen art. 6(1)(b) og (c)

 

Oplysningerne opbevares i 5 år af hensyn til vores forpligtelser i bogføringsloven og indsamlingsloven.

 

3.2.             Ansøgninger og opfølgning samt rådgivning af pårørende

Når du tager kontakt til foreningen DE VILDESTE FUGLE med henblik på at søge støtte og/eller rådgivning, behandler vi de oplysninger, du giver til os. Der vil i ansøgningen typisk indgå almindelige oplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mail, fortrolige oplysninger om f.eks. sociale og økonomiske forhold, ligesom vi behandler følsomme oplysninger om en persons misbrug.

Formålet med behandlingen af personoplysninger er at vurdere ansøgninger med henblik på at yde den nødvendige støtte samt tilbyde rådgivning til pårørende og opfølgning efter behandlingsforløb. DE VILDESTE FUGLE vil endvidere bruge oplysninger til at invitere familien til diverse events i foreningens regi.

Behandlingen af oplysninger om den person, der henvender sig, er baseret på den pågældendes samtykke. Et sådan samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage. Virkningen heraf vil i givet fald være, at den behandling af personoplysninger, der har været baseret på samtykket, ikke længere må finde sted. Det er ikke muligt at tilbagekalde et samtykke med tilbagevirkende kraft.

Foreningens behandling af følsomme oplysninger om andre end ansøgeren selv søges i øjeblikket baseret på databeskyttelseslovens § 7, stk. 4, i det omfang behandlingen af disse oplysninger er nødvendig for foreningens hjælp til den pågældende familie. Foreningen afventer Datatilsynets vurdering og eventuelle tilladelse.

For i øvrigt at overholde vores forpligtelser og ansvar efter de persondataretlige regler, sørger vi så vidt muligt for alene at behandle de oplysninger, der er nødvendige for at give dig og din familie den bedste hjælp under såvel ansøgningsprocessen som rådgivning og opfølgning. Da der er tale om en samlet vurdering ud fra de oplysninger, vi får i ansøgningen, behandler vi som udgangspunkt alle oplysningerne igennem hele forløbet. Foreningen opbevarer efter endt forløb en række personoplysninger i op til 5 år i overensstemmelse med vores retlige forpligtelser, men også for så vidt muligt at sikre, at forløbet reelt er afsluttet, og der ikke bliver behov for nærliggende genoptagelse.

3.3.             Donationer

Når du som bidragsyder donerer penge til foreningen DE VILDESTE FUGLEs arbejde, behandler vi de oplysninger, som er nødvendige for at kunne håndtere donationen og overholde vores retlige forpligtelser til dokumentation i bogføringsloven og indsamlingsloven. Der vil være tale om oplysninger som navn, telefonnummer og betalingsmåde samt størrelsen på det donerede beløb.

4.                 Modtagere af personoplysninger

4.1.             Vi behandler dine personoplysninger fortroligt, og vi videregiver som udgangspunkt ikke oplysningerne til tredjeparter. Vi kan dog videregive dine personoplysninger, hvis du har givet dit samtykke hertil eller hvis vi er underlagt en retlig forpligtelse til videregivelse.

4.2.             Hvis du skal indgå i et behandlingsforløb, videregiver vi visse oplysninger til det pågældende behandlingssted efter aftale med dig.

4.3.             Hvis vi i forbindelse med forløbet bliver bekymret for et barns eller en ungs sundhed eller udvikling, er vi forpligtet til at videregive oplysninger til kommunen i overensstemmelse med den almindelige underretningspligt i servicelovens § 154.

4.4.             Vi kan overlade personoplysninger til vores systemleverandører, der behandler personoplysninger for os og efter vores specifikke instruks. Vi har indgået skriftlig databehandleraftale med sådanne leverandører, der sikrer, at de alene behandler oplysninger til vores formål og er underlagt fortrolighed.

4.5.             Vi overfører ikke personoplysninger til modtagere i lande eller organisationer uden for EU/EØS.

5.                 Dine rettigheder

5.1.             Når vi indsamler oplysninger om dig, har du en række grundlæggende rettigheder efter persondatareglerne, som du til enhver tid kan gøre brug af. Vil du anmode om at gøre en rettighed gældende, kan du kontakte os på oplysningerne angivet under pkt. 2.2.

5.2.             Dine rettigheder omfatter retten til at anmode os om indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger, begrænsning af og indsigelse mod vores behandling, samt retten til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

5.3.             Er vores behandling af dine oplysninger baseret på et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage, se mere herom under pkt. 3.2.

5.4.             Ovenfor nævnte rettigheder kan være tilknyttet betingelser og begrænsninger. Hvorvidt vi kan imødekomme en anmodning fra dig som registreret, vil i alle tilfælde afhænge af en konkret vurdering.

5.5.             Såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til Datatilsynet via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk eller ved at ringe på tlf. 33 19 32 00.

6.                 Ændringer

6.1.             Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre nærværende privatlivspolitik. Vi retter henvendelse til dig i tilfælde af væsentlige ændringer i form af en synlig meddelelse på vores website og/eller via e-mail.

6.2.             Denne privatlivspolitik er senest ændret den 7.12.2018.